سرور مجازی

سرور مجازی -ارزان - ایران -آمریکا-انگلستان- هلند- فرانسه- المان

سرور مجازی رم یک آمریکا

20گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت آمریکا
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian

سرور مجازی رم دوآمریکا

20گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
2 گیگابایت حافظه RAM
موقعیت آمریکا
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian

سرور مجازی رم چهار آمریکا

20گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت آمریکا
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian

سرور مجازی رم هشت آمریکا

20گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت آمریکا
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian

سرور مجازی رم یک آلمان

20گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت آلمان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian

سرور مجازی رم دو آلمان

20گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
2 گیگابایت حافظه RAM
موقعیت آلمان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian